Harcırah Uygulaması ve Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi

Harcırah Uygulaması ve Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi

TALHA ERDEM SEZER *

 

İçindekiler

GİRİŞ

 1. Harcırah
  • Tanım
 2. Harcırah Uygulaması ile İlgili Yasal Düzenlemeler
  • 6245 Sayılık Harcırah Kanunu’na Göre
  • Gelir Vergisi Kanunu’na (G.V.K.) Göre
 3. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları
 4. Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları
 5. Vergiden İstisna Yurtdışı Harcırah Tutarları
 6. Uygulama

SONUÇ

KAYNAKLAR

 

HARCIRAH UYGULAMASI

Giriş

6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun 3’üncü maddesine göre, kanun gereği ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarından biri, birkaçı veya tamamından oluşan ödemelere harcırah adı verilmektedir.

Harcırah ödemeleri, anılan kanuna tabi kurumlar [1] tarafından görev icabı bulundukları bir yerden başka memuriyet mahallin dışına gidenlere yapacakları masraflara karşılık nakden yapılmakla beraber; anılan kanuna tabi olmayan işverenler tarafından nakden, yapılan harcamaların belgelendirilmesi karşılığında gerçek tutarıyla veya yapılan giderler kısmen nakden, kısmen de gerçek tutarıyla ödenmektedir.

Bu bağlamda özel sektördeki personele, en yüksek devlet memuruna verilen harcırah gündeliği seviyesine kadar gelir vergisi kesintisine tabi olmayan harcırah ödenebilmekte ve böyle olunca da yolluk verilmesi esasının tercihi personel açısından bir menfaat temini vesilesi olabilmektedir. Bu seviyenin üstündeki harcırah gündeliklerinin vergiye tabi bir net ücret ödemesi sayılarak brüt tutarı üzeriden gelir vergisi stopajına tabi tutulacaktır.[2]

1.     Harcırah

 • Tanım

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 3. maddesinin (a) bendinde harcırah, bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eden bir kavram olarak tanımlanmıştır.[3]

Harcırah ödemesi, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda, bu hizmet için görevlendirilen kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan parasal nitelikli bir idari işlemdir. Harcırah, geçici veya sürekli görevlendirmelerde, görevliler tarafından yapılan masrafın karşılığıdır.

Şu halde; hukuksal metinlerden hareketle bir tanım yapacak olursak; Harcırah: “Devamlı veya geçici bir görevle bir yere gönderilen görevlilere, bu yere gidebilmelerine, orada yiyip içme ve konaklama gibi yapacakları diğer giderlere karşılık verilen para.” olarak tanımlanabilir.

Daha genel bir ifade ile “Harcırah”: Bir kamu görevlisinin kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla katlanmak zorunda kaldığı mali külfete, kamunun aktif katılımını sağlayan bir hukuksal araç olarak tanımlanabilir.[4]

Ayrıca, Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına yapılan gider karşılığı olarak yapılan harcırah mahiyetindeki ödemeler de belirli hadler dahilinde Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.

 1. Harcırah Uygulaması ile İlgili Yasal Düzenlemeler

 

 • 6245 Sayılık Harcırah Kanunu’na Göre

 

Harcırah uygulamasının temel dayanağı 18.2.1954 tarih ve 8637 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6245 sayılı Harcırah Kanunudur. Diğer amir yasa ise, 6.1.1961 Tarihli ve 10700 sayılı resmi gazetede yayınlanan 193 sayılı Gelir vergisi kanununudur. İlgili kanunların konumuz ile ilgili ana unsurları aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 • Madde 1 Bu maddede belirtilen kuruluşlar genel olarak kamu kurumu veya bu nitelikteki kuruluşları oluşturmaktadır. Bu kurum ve kuruluşlarda çalışan kimselere veya geçici personellere, kanunda yer alan mevcut şartları taşımaları halinde harcırah ödemesi yapılabilmektedir. Bu kapsamda yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden istisnadır.

 

 • Madde 5 – Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

 

 • Madde 7 – Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1 – 4. derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır.

 

 • Madde 33 Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.

 

 • Madde 34 Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle Cumhurbaşkanınca tayin olunur.[5]

 

 • Gelir Vergisi Kanunu’na (G.V.K.) Göre

 

 • Madde 24- Gider karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.

24/1-Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler.

24/2-Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler. (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.)

 • Madde 40 Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir.

40/4- İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri. (Seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur olmak şartıyla)

 

-Hükme göre diyebiliriz ki;

1) Yapılan seyahat işle ilgili olmalıdır.

2) Yapılan gider, yapılan işin önemi ve genişliğiyle orantılı olmalıdır.

3) Yapılan seyahat, seyahat amacının gerektirdiği süreyi aşmamalıdır.

 

-Bu koşulları sağlayan seyahat ve ikamet giderleri safi ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak indirilebilir.

 

 • Bunlara ilaveten, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesine istinaden, harcırah ödemesi ücret ödemesi kapsamında olduğundan, istisna kısmı aşan ödemelerden tevkifat yapılması zorunluluğu vardır.

Madde 94 – Kamu idare ve müesseseleri ve sair kurumlar, (Avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları ödemelerden, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

 

94/1- Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre, Vergi tevkifatı yapılır.[6]

 

 1. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları

 

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)                           GÜNDELİK MİKTARI

 
A-   a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 73,25
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları,  Jandarma Genel Komutanı
Sahil Güvenlik Komutanı,  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller,     66,85
Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,  Danıştay Başsavcısı,
Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları
B- Memur ve Hizmetlilerden;
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 56,10
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 52,35
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 49,15
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 43,35
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 42,15
 • 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

 

 1. Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları

 

 • Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı: Madde 33 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.
 • 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (H) Cetvelinde yer alan 2020 yılı Harcırah Tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesi düzenlemesi ve 2020 yılı Ocak- Haziran dönemi memur maaş katsayıları dikkate alınarak 1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. [7]

 

1.1.2020-30.06.2020 Vergiden
İstisna
Gündelik
Tutarı (TL)
Harcıraha Esas Alınacak Sütun
Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı Alınacak Sütun (TL)
3.673,82 TL ve fazlası 66,85 II
3.647,53 3.673,81 56,10 III
3.326,19 3.647,52 52,35 IV
2.917,22 3.326,18 49,15 V
2.419,89 2.917,21 43,35 VI
2.419,88 TL ve daha azı 42,15 VII

 

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2. maddesinde sayılan kişilerden brüt aylık seviyesi 3.673,82 TL veya fazlası olanlara yurt içi iş seyahatlerinde günlük olarak verilebilecek gelir vergisinden istisna harcırah miktarı en fazla 66,85 TL olabilecektir.

 

 1. Vergiden İstisna Yurtdışı Harcırah Tutarları

 

 • Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel
                                                                           YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI
ÜCRET GURUPLARI
Brüt Aylık Tutarı / Ülkeler ve Para Birimi II. Sütun III. Sütun IV. Sütun V. Sütun VI. Sütun VII.
Sütun
 

3,673.82
TL ve fazlası

 

3,647.53  –
3,673.81  TL
arası

 

3,326.19  –
3,647.52
TL arası

 

2,917.22  –
3,326.18
TL arası

 

2,419.89  –
2,917.21
TL arası

 

2,419.88
TL ve daha azı

A.B.D. (A.B.D. Doları) 182 146 124 117 110 93
Almanya (Euro) 164 131 111 105 99 83
Avustralya (Avustralya Doları) 283 227 192 181 171 143
Avusturya (Euro) 166 132 112 106 100 84
Belçika (Euro) 161 128 109 103 97 81
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238 988 838 791 746 627
Finlandiya (Euro) 148 119 100 95 90 74
Fransa (Euro) 160 127 108 102 96 81
Hollanda (Euro) 156 125 106 100 94 80
İngiltere (Sterlin) 115 91 78 74 69 59
İrlanda (Euro) 155 124 105 99 94 78
İspanya (Euro) 158 126 107 101 95 80
İsveç (İsveç Kronu) 1359 1.085 919 867 819 687
İsviçre (İsviçre Frangı) 283 226 192 181 171 143
İtalya (Euro) 152 122 104 98 92 77
Japonya (Japon Yeni) 31,405 25.127 21.325 20.118 18.901 15.914
Kanada (Kanada Doları) 244 195 165 156 147 125
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50 40 35 33 31 25
Lüksemburg (Euro) 161 128 109 103 97 82
Norveç (Norveç Kronu) 1,193 952 808 762 719 604
Portekiz (Euro) 155 124 105 99 93 78
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) 617 492 418 395 372 313
Yunanistan (Euro) 158 126 107 101 95 80
Kosova (Euro) 123 98 83 78 74 63
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127 101 86 81 76 65
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 157 125 106 100 95 80

 

 • Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplama Esasları

 

-Yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası (TL) cinsinden miktarları, yabancı para cinsinden gündelik miktarlarının T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen cari (efektif veya döviz) satış kuru ile çarpılarak bulunur.

-Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

-Yurtdışına gönderilenlere, Türkiye’den her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıda yer verilen cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.

-Bunlardan, aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki cetvelde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin %100’ünden fazla olamaz.

 1. Uygulama

 

-İş amacıyla yurt içine veya yurt dışına gönderilenlerin seyahat masrafları “Gerçek (doğrudan) Gider” veya “Harcırah” yöntemlerinden yalnızca birisi ile karşılanabilir. Harcırah yöntemini seçen bir firma ayrıca fiili yemek ve yatma giderlerini de öderse, bu durumda fiili giderlerin tamamı ücret kabul edilecek ve vergilendirilecektir.

-Harcırah, sadece yeme ve yatma giderleri karşılığı verilir ve ayrıca bu kapsamdaki harcamalar için belgelenme şartı aranmaz. Harcırah yönteminde gerçek yol giderleri, yol giderlerine ait belgelerin temini şartı ile ayrıca ödenir.

-Gerçek gider yönteminde ise belgeye bağlanan ve ticari kazançla ve seyahatin süresi ve içeriği ile uygun harcamaların tamamı karşılanır.

-Seyahatlerde iki yöntem birlikte uygulanamaz. Ancak farklı seyahatlerde farklı yöntemler uygulanabilir.

-Her iki yöntemde de seyahate çıkan kişiye avans verilebilir.

-Harcırah yönteminin seçilmesi durumunda, ödenen toplam harcırah tutarı üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisi hesaplanacaktır.

-Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2 bendine göre ise, tablolarda yer alan gündeliklerden daha fazla bir ödeme yapılması durumunda, fazla yapılan ödeme ücret olarak kabul edilecek ve vergilendirilecektir.[8]

 

 • Gerçek Gider Yöntemine Göre Yapılan Ödemelerin Muhasebe Kaydı

 

İşveren tarafından hizmet erbabının fiili yemek ve yatmak giderlerini belgelendirmesi şartıyla yapılan ödemeler, Devlet tarafından belirlenen en yüksek gündelik tutarı ile kıyaslama yapılmadan tamamı vergiden müstesnadır. Harcamaların belgelenerek gerçek tutarların ödenmesi durumunda tutar ne olursa olsun tamamen gelir vergisinden istisnadır.

İşverenin personele yemek ve yatma giderinin gerçek gider yöntemine göre belge karşılığında ödenmesi durumunda, personele ayrıca tekrardan nakit olarak gündelik ödenmesi mümkün değildir. Böyle bir durumda, aynı görev için belge karşılığında yapılan ödemenin dışında nakit olarak gündelik de ödenmesi halinde personele nakit olarak ödenen gündelik tutarının ücret olarak gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

1.Örnek: X A.Ş. muhasebe müdürü Şahıs T’yi Şubat/2020’de 10 günlüğüne iş seyahati için başka bir şehre göndermiş ve 3.000 TL avans ödemiştir. Şahıs T tarafından seyahat dönüşü yemek ve yatma giderlerine karşılık olarak toplamda 4.500 TL+ %18 KDV’lik fatura işverene ibraz edilmiştir. Buna göre, ilgili muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir:

196 Personel Avansları                 3.000 TL

100/102 Kasa                         3.000 TL

 

Personele seyahat öncesi verilen avans kaydı

770 Genel Yönetim Giderleri       4.500 TL

191 İndirilecek KDV                       810 TL

196 Personel Avansları          3.000 TL

335 Personele Borçlar            2.310 TL

 

Seyahat sonrası belgelendirilen harcamaların giderleştirilme kaydı

335 Personele Borçlar                     2.310 TL

100/102 Kasa                            2.310 TL

 

Personele olan borcun ödenmesi kaydı

 

 • Nakit Olarak Ödenen Harcırahın Muhasebe Kaydı

 

Gerek yurtiçi gerekse yurt dışı geçici görevlendirmelerde nakden ödenen gündeliklerin Devlet tarafından belirlenen en yüksek gündelik tutarını aşmamak kaydıyla vergiden müstesna tutulması, aşan kısmın ise ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Nakit olarak personele verilen harcırah ödemelerinde Devlet tarafından belirlenen en yüksek gündelik tutarını aşmayan tutarlarda gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Fakat, gerek limit dahilinde ödenen harcırah tutarları gerekse limiti aşan ve ücret olarak gelir vergisi kesintisine dahil olan tutarlar üzerinden mutlaka damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

2.Örnek: 19 Haziran 2020’de X A.Ş. tarafından 10 günlüğüne İtalya’ya gönderilen Bay A’ya, avans olarak yemek ve yatma giderlerine karşılık her gün için 300 Euro gündelik ödenmiştir. Bay A, konaklama için belge ibraz etmemiş, görev için ödemiş olduğu gerçek yol giderlerinin tamamı Bay A’ya ödenerek gider yazılmıştır. Buna göre ilgili hesaplama aşağıdaki gibidir:

19.06.2020 Tarihindeki Euro Efektif Satış Kuru: 7,69 TL
Bay A’ya Verilen 1 Günlük Avans Tutarı:= 300 Euro*7,69 TL = 2.307 TL
Toplam Gündelik (Harcırah) Tutarı: 10 gün*2.307 TL = 23.070 TL
Devlet Tarafından Belirlenen En Yüksek Gündelik Tutarı (İtalya İçin): 152 Euro
İlk 10 Gün için %50 Artırımlı Tutar: 152 Euro*0,50 = 76 Euro
1 Günlük Yurtdışı Gündeliği Toplamı: (152+76=) 228 Euro*7,69 TL = 1.753,32 TL
Gelir Vergisinden İstisna Edilecek Toplam Gündelik Tutarı: 10 gün*1.753,32 TL = 17.533,20 TL
Gelir Vergisine Tabi Toplam Gündelik Tutarı: 23.070,00-17.533,20 = 5.536,80 TL
Gelir Vergisi Matrahı (Brüt Tutar Üzerinden): 5.536,80/(1-0,15) = 6.513,88 TL [9]
Hesaplanan Gelir Vergisi: 6.513,88*0,15 = 977,08 TL [10]
Damga Vergisi Kesintisi: 23.070 TL*0,00759 = 175,10 TL [11]

 

770 Genel Yönetim Giderleri  23.070 TL

100/102 Kasa/Banka            21.917,82

360 Öd. Vergi ve Fonlar          1.152,18

360.01 Gelir Vergisi                  977,08

360.02 Damga Vergisi              175,10

Ödenen harcırah’ın ve kesilen stopajın muhasebe kaydı

 

Sonuç

6245 sayılı Harcırah Kanunu 1. maddesinde sayılan daire, banka, kurum ve kuruluşlar tarafından ödenen harcırahlar Harcırah Kanunu hükümlerine tabi olup;

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu’na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmının gelir vergisinden istisna olduğu, aşan kısmın ise vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Kamu kesimi ve dışında kalan sektör için yasal düzenlemelere yer verilip, gerçek gider usulü ve harcırah ödemesi muhasebe kayıtları bu yazımızda yalnızca özel sektör açısından değerlendirildi.

Harcırah uygulamasına ilişkin yapılan tüm bu açıklamalar doğrultusunda, personel seyahat masraflarına ilişkin olarak gerçek gider ya da harcırah yöntemlerinden birinin kullanılması mümkün olabilecektir. Bu yüzden şirketlerin faaliyetleri kapsamında kendilerine en uygun olan yöntemi seçmeleri gerekmektedir. Uygulamada ise daha çok gerçek gider yönteminin tercih edildiği gözlenmektedir.

 

Kaynaklar

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Yrd. Doç. Dr. Abdullah UZ , Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, Yıl 2007

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/

https://www.mazars.com.tr

https://bordrox.com

 

Kübra Zaralı/13.03.2017 Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahatlerde Harcırah Uygulaması – https://www.roedl.net/tr/tr/yayinlar/yazilar.html

*Marmara Üniversitesi İşletme Fakultesi öğr. 4. Snf.

[1]  Bkz. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Madde 1

[2]  https://bordrox.com/harcirah.html

[3]  6245 Sayılı Harcırah Kanunu

[4]  Yrd. Doç. Dr. Abdullah UZ , Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, Yıl 2007

[5]  6245 Sayılı Harcırah Kanunu

 

[6]  193 Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)

[7]  https://www.alomaliye.com/2020/02/10/2020-yurt-ici-ve-yurt-disi-harcirah-tutarlari/

[8]  https://www.mazars.com.tr/Anasayfa/Hizmetlerimiz/Sirkueler/SIRKUeLER-Sayi-2020-032

[9]  101471 sayılı Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi’nde yer alan düzenlemeye göre; ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacak gündelik tutarları,net ödeme tutarının brüt tutarı hesaplanarak,brüt tutar üzerinden tevkifat yapılmaktadır.

https://www.gib.gov.tr/gecici-olarak-gorevlendirilen-personele-odenen-gundeliklerin-vergilendirilmesi.

 

[10] 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesi uyarınca, 2020 yılı için 22.000 TL’ye kadar olan ücret gelirleri % 15 oranında vergilendirilmektedir.

 

[11] Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca gündelik tutarları üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi uygulanmaktadır.